+48 22 245 38 01
info@photogenica.pl

Bank zdjęć i klipów

O banku zdjęć  
Jak kupić zdjęcie?
Rejestracja
Logowanie
Stan konta
Modyfikacja danych
Regulamin i ochrona danych
E-biuletyn
Kontakt
Regulamin korzystania z serwisu internetowego Photogenica

Definicje
 • Serwis – oznacza całą zawartość stron internetowych umieszczonych pod adresem Photogenica.pl oraz Photogenica.eu
 • Photogenica - oznacza firmę Photogenica Sp. z o.o. z siedzibą w 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10.
 • Utwór, Utwory - oznacza utwory autorskie (w tym: fotografie, grafiki, ujęcia filmowe, nagrania dźwiękowe, czcionki i inne, prezentowane w Serwisie.


1. Korzystanie z zawartości serwisu
 • 1.1 Wszystkie Utwory są własnością Photogenica lub licencjodawców Photogenica, jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw osobistych oraz innych praw własności intelektualnej.
 • 1.2 Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne. Zarejestrowani użytkownicy profesjonalni (tzn. korzystający ze Utworów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w imieniu swego pracodawcy) mogą wykorzystywać pliki o niskiej rozdzielczości dla potrzeb tworzenia oraz prezentacji wstępnych, roboczych projektów. Uprawnienie to nie przysługuje użytkownikom korzystającym z Utworów dla celów prywatnych, nie związanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.
 • 1.3 Każde wykorzystanie Utworów w zakresie szerszym niż określony w pkt 1.2, a w szczególności umieszczanie ich w sieciach informatycznych typu internet, zwielokrotnienie techniką cyfrową lub poligraficzną, publikowanie, użycie jako wzoru do sporządzania rysunków lub karykatur, użycie fragmentów stających się poprzez montaż (fotocomposing) częścią nowego utworu, wymaga uzyskania stosownej licencji poprzez uiszczenie honorarium poprzez dokonanie płatności on-line w Serwisie lub poprzez zawarcie umowy licencyjnej z Photogenica w formie pisemnej.
 • 1.4 Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że Serwis może zawierać Utwory, których wykorzystanie może wymagać (oprócz uzyskania licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworów) uzyskania pozwoleń od osób lub podmiotów trzecich w odniesieniu do prezentowanych w Utworach treści. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy dla danego, planowanego przez niego korzystania z Utworu(ów) potrzebne są jakiekolwiek dodatkowe pozwolenia. W przypadku wątpliwości obowiązkiem użytkownika jest zasięgnięcie porady właściwej instytucji zarządzającej prawami lub/oraz kompetentnego podmiotu świadczącego profesjonalnie usługi doradztwa prawnego.
 • 1.5 Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie, bądź w umowie licencyjnej (jeśli została ona zawarta w formie pisemnej), zabrania się kopiowania, retransmitowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów Serwisu oraz Utworów. Dla ochrony praw własności intelektualnej Photogenica oraz jej dostawców i kontrahentów Utwory mogą być oznakowane elektronicznie w sposób widoczny lub niewidoczny, co może umożliwiać lokalizowanie utworów uzyskanych od Photogenica. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na użycie technologii monitoringu przez Photogenica, nie powinien korzystać z Serwisu i zawartych w nim utworów.
 • 1.6 Nie jest dozwolone:
 • a) naruszanie technicznych zabezpieczeń Serwisu oraz celowe omijanie środków zastosowanych w celu zapobieżenia bądź ograniczenia dostępu do Serwisu lub utworów,
 • b) testowanie poziomu zabezpieczeń Serwisu,
 • c) stosowanie jakichkolwiek urządzeń, narzędzi programistycznych, algorytmów lub procedur, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
2. Ochrona danych osobowych
 • 2.1 Niniejszy punkt Regulaminu określa zasady przetwarzania danych osobowych stosowane przez Administratora na podstawie „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” zwanego dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO” oraz w odniesieniu do „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz Ustawy „Prawo telekomunikacyjne”.
 • 2.2 Administratorem bazy danych osobowych jest Photogenica Sp. z o.o. z siedzibą w 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10. Dane kontaktowe: info@photogenica.pl , numer telefonu: +48 22. 245 38 01.
 • 2.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu o którym mowa w pkt. 2.3(a) poniżej. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik może samodzielnie usunąć własne konto w Serwisie (w menu "Moje konto - Modyfikacja danych"). Zgodę można cofnąć przesyłając wiadomość na adres info@photogenica.pl .
 • 2.4 Cele przetwarzania danych:
 • a) zawarcie umowy licencyjnej, wystawianie dokumentów księgowych, realizacja zamówień, rozpatrywanie reklamacji oraz monitorowanie działania Serwisu i sporządzanie statystyk dotyczących działania Serwisu (dotyczy wszystkich danych podanych przez użytkownika jak również numeru IP użytkownika), na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
 • b) prowadzenie marketingu bezpośredniego (dotyczy adresu e-mail użytkownika), na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w rozumieniu: art. 6 ust. 1 lit a) RODO, art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne,
 • c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dotyczy wszystkich danych podanych przez użytkownika), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • 2.5 Dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom, za wyjątkiem:
 • a) osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi księgowe, prawne, reklamowe, marketingowe, windykacyjne oraz usługi doradztwa biznesowego,
 • b) osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi informatyczne, w szczególności: hostingu, administracji serwerów i systemów informatycznych,
 • c) uprawnionych organów władzy państwowej, w tym organów podatkowych.
 • 2.6 Wysłanie przez użytkownika Serwisu wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku "Wyślij" umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:
 • a) potwierdzeniem przez użytkownika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu,
 • b) oświadczeniem, że użytkownik zaakceptował niniejszy Regulamin, w szczególności że został poinformowany o przysługujących mu prawach w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych,
 • c) wyrażeniem przez użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail dla celów marketingu bezpośredniego (w przypadku zaznaczenia stosownej opcji).
 • 2.7 Wniesienie żądania usunięcia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania w sposób uniemożliwiający wykonanie przez Administratora świadczeń wynikających z umowy licencyjnej, będzie rozumiane jako wypowiedzenie umowy licencyjnej przez licencjobiorcę / użytkownika z zastosowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (jeśli taka umowa już została zawarta) lub jako rezygnacja z zawarcia umowy licencyjnej. W przypadku wypowiedzenia złożonego w powyżej opisanym trybie:
 • a) licencjobiorcy / użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat licencyjnych,
 • b) licencjobiorca / użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Utworów oraz do usunięcia wszelkich kopii Utworów z chwilą upływu okresu wypowiedzenia.
 • 2.8 Administrator nie przetwarza danych kart kredytowych. Płatności on-line zapewniają dla Serwisu operatorzy płatności, firmy PayU oraz PayPal.
 • 2.9 Administrator nie przetwarza danych uznawanych za wrażliwe (szczególnych kategorii danych osobowych), w tym przykładowo danych na temat przekonań światopoglądowych, danych biometrycznych, danych genetycznych czy danych dotyczących zdrowia.
 • 2.10 Administrator nie stosuje metod zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują skutki prawne lub istotnie wpływają na osoby których dane dotyczą, w tym profilowania.
 • 2.11 Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy licencyjnej oraz po zakończeniu / wygaśnięciu umowy licencyjnej przez okres niezbędny do spełnienia wymogów wynikających z odrębnych przepisów (w tym podatkowych) oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy licencyjnej.
3. Zastosowanie plików cookies
 • 3.1 Na twardym dysku komputera należącego do użytkownika korzystającego z Serwisu umieszczony zostaje niewielki plik tekstowy (tzw. "cookie").
 • 3.2 Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Photogenica jedynie w czasie korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” przesyłane przez Serwis nie mają żadnego wpływu na zmianę ustawień przeglądarki ani ustawień żadnego innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika, jak również nie wpływają na przeglądanie innych niż Serwis stron internetowych.
 • 3.3 Cele wykorzystania przez nas plików „cookies”:
 • a) ułatwienie użytkownikom korzystania z Serwisu - pliki „cookies” mogą rozpoznawać urządzenie użytkownika i powodować odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, w sposób dostosowany do indywidualnych wymagań urządzenia użytkownika,
 • b) utrzymywanie sesji użytkownika po zalogowaniu do Serwisu,
 • c) tworzenie anonimowych statystyk Serwisu.
 • 3.4 Każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać zapisywaniem plików „cookies” na swoim urządzeniu np. zablokować je poprzez wybranie w przeglądarce opcji odrzucenia plików „cookie”. Poprzez ustawienie odpowiedniej konfiguracji swego oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików „cookies” przesyłanych przez Serwis. W przypadku braku zgody na przesłanie pliku „cookies” korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może być ograniczone.
4. Pozostałe
 • 4.1 Photogenica nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe wskutek przerw w funkcjonowaniu Serwisu internetowego. Photogenica nie udziela zapewnień ani gwarancji nieprzerwanej dostępności jakichkolwiek utworów w Serwisie.
 • 4.2 Photogenica zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu użytkownika do Serwisu jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.
 • 4.3 Photogenica nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła dostępu do Serwisu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 • 4.4 Niniejszy regulamin jest wiążący zarówno dla użytkownika Serwisu, jak i dla jego pracodawcy, jeśli użytkownik korzysta z Serwisu w jego imieniu. Jeśli użytkownik korzysta z Serwisu w zakresie wypełniania obowiązków służbowych jako pracownik, kontrahent lub przedstawiciel innego podmiotu, to zapewnia, że robi to za wiedzą i zgodą tego podmiotu.
 • 4.5 Photogenica zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu według własnego wyłącznego uznania, przy czym użytkownik Serwisu jest związany wersją aktualnie obowiązującą w momencie korzystania z Serwisu.

Jeśli akceptujesz regulamin korzystania z Serwisu internetowego wyślij formularz rejestracyjny, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: archiwum@photogenica.pl

Dziękujemy !
Proszę czekać...